06 SPEAKING - PART 1 Drawing and Painting

Thêm vào danh sách yêu thích

Em hãy học những cấu trúc hay được in đậm (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết. (Cô Nhã)

1) Have you ever learned to draw?

To tell you the truth I never really had the time to learn to draw. I also really don't have the talent to spend my time drawing.

2) Do you draw now?

Yes, I sometimes like to draw. Not only is it a good form of relaxation, but I enjoy creating beautiful things and using my imagination. Even if I can't draw very well I still enjoy it.

3) What do you think are some of the benefits of drawing, for both children and adults?

Both children and adults need to use their creativity. Drawing teaches people to look at the world differently, more carefully and thoroughly, it helps people relax and have fun, and it gives you a chance to use your imagination.

Kids get many benefits from drawing and painting. Artistic expression can offer urban children an appreciation of the beauty in the ordinary, like fruit, and expand their visual horizons beyond cityscapes to the wider world.

Drawing is fun and exciting. The benefits of drawing to every other facet of learning and communication are enormous. By learning to draw what we see we also learn to make connections and we learn to be able to describe what we otherwise would not be able to express. We learn to solve problems and to think about areas of knowledge and ideas that would not otherwise have occurred to us.

Definitions

-to broaden sb's horizons: to increase the range of things that someone knows about or has experienced (mở mang kiến thức)

- cityscape: the way a city looks (cảnh quan thành phố)

- facet: one of several parts of someone’s character, a situation (khía cạnh) 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X