08 SPEAKING - PART 1 Collecting

Thêm vào danh sách yêu thích

Em hãy học những cấu trúc hay được in đậm (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết. (Cô Nhã)

1) Do you collect anything?

Sure. I have a collection of postcards from different countries. I have a collection of interesting bags. I have many different sizes, some are clear, some are  green or pink or black, many colors and some have cool designs on them like dollar signs, aliens, sports teams and 4-leaf clovers. I think it's pretty unique.

I'm addicted to gum, so I've started collecting gum wrappers. I have about 600 Trident wrappers and 900 Orbit. I also collect anything having to do with penguins, because they are my favorite animal.

I have always been attracted to coffee mugs with great prints or logos on them. Not the ones available in regular shops; I mean the ones in the souvenir shops in museums, national parks, monuments and such kind of places. They have such neat looking ones and I always get a couple of them wherever I go.

2) Why do you collect ....( that/those things )?       

I collect those things because they are interesting and rare. I like to go over my collection and see all the cool things I've got stored away.

3 ) Is collecting a popular pastime in Vietnam?

It used to be but not anymore. Actually it is a little hard to find things to collect.

4) Do a lot of people in Vietnam collect things and what do they collect?

People in Vietnam really don't collect too many things. They are pretty busy with the daily run of things and don't have the time or the resources to collect things.

5) What are the benefits of collecting? = Why do people like collecting?

Well people like to collect things mostly as a hobby and hobbies are good to have, because they help people to relax and get their minds off their jobs or problems they may have.

Stamp collecting is a hobby that has been enjoyed by many people. It is a popular pastime that provides many educational benefits. It's a great way to learn history and past events.

Well, there is a good potential to learn a lot about our and other countries; that is, history. This is one benefit that I hear a lot about all the time. And this may be one of the best benefits for young collectors (but you arc never too old to learn!). Coins can be a good way for children to learn about the history of their own country and to have something that will fit into a pocket for "show-and-tell".

There are all of the other coin collectors that you can meet and get to know. And they all have their own stories to tell.

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X