Short I Sound
I (sit, hit)

Say these words out loud (short I sound is bold):
1) in
2) is
3) if
4) sit
5) hit
6) click
7) spin
8) ill
9) trip
10) busy
11) minute
12) will
13) with
14) sister
15) give
16) listen
17) miss

Now say these sentences out loud (short I sound is bold):
1) Come here and sit.
2) Kate is my sister.
3) If you stay I will stay too.
4) Try to hit that ball with your bat.
5) We will have a very nice trip.
7) I am really busy at this minute.
8) They will sit with you.
9) She will give us the bill.
10) Stay here and listen to me.
11) They miss the winter.


Good job! Let’s move on!

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X