UH Sound
ʊ (put, foot)

Say these words out loud (UH sound is bold):
1) put
2) full
3) pull
4) sugar
5) bush
6) book
7) cook
8) foot
9) good
10) look
11) could
12) should
13) would
14) cookie
15) wool
16) bull
17) cookbook
18) push

Now say these sentences out loud (UH sound is bold):
1) Put the book on your foot.
2) I want to read the full book.
3) He will pull the bull.
4) To cook with sugar is not healthy.
5) He could push his car.
7) He would eat a cookie if he could.
8) You should look at this cookbook.
9) They said they would buy some wool.
10) The bull pushed the bush.

Good job! Let’s move on!

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X