OO Sound
uː (moon, blue)

Have you watched it? Good! Let's practice...

Say these words out loud (OO sound is bold):
1) spoon
2) moon
3) food
4) too
5) blue
6) shoe
7) tool
8) igloo
9) who
10) mood
11) suit
12) balloon
13) noon
14) soon
15) clue
16) flu
17) rude
18) fool

Now say these sentences out loud (OO sound is bold):
1) I will eat some fruit.
2) The fool bought a new suit.
3) They eat food with a spoon.
4) There is no moon at noon.
5) My right shoe is blue, and my left shoe is blue, too.
7) We need more tools to finish the igloo.
8) Who is coming soon?
9) He is in a bad mood because of the flu, so I will bring him a balloon.
10) She is so rude only because she has no clue what to do.

Well done! Let's move on...

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X