E Sound
e (pen, bed)

Say these words out loud (short E sound is bold):
1) bet
2) rest
3) bed
4) pen
5) said
6) spend
7) get
8) check
9) let
10) sweat
11) wet
12) yet
13) ten
14) again
15) ready
16) neck
17) head
18) when

Now say these sentences out loud (short E sound is bold):
1) I bet you haven't slept yet.
2) Get some rest.
3) When will you be ready?
4) He spends ten dollars a day.
5) My head is on my neck.
7) The floor is wet again.
8) He said: "Could you check if you have a pen?"
9) Can you help? Sure, no sweat (=no problem)!
10) Let's pet the cat.


Good job! Let’s move on!

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X