OH Sound
ɔː (four, store)

The OH sound (IPA symbol: ɔː) can be found in English words such as: 
store, four, sort, war, floor, or, court, north, short, sport, support.

Say these words out loud (OH sound is bold):
1) or
2) door
3) war
4) four
5) shore
6) snore 
7) floo
8) fo
9) course
10) court
11) north 
12) short 
13) sport
14) support
15) sort 
16) boring 
17) warning 
18) morning

Now say these sentences out loud (OH sound is bold):
1) Do you want to fix the dooor the floor?
2) Can I have more of that warm soup?
3) They received four warnings.
4) It was boring to swim to the shore.
5) He sort of snores.
7) I am starting a short course on foreign languages.
8) He doesn't like any sort of horse sport.
9) I was born in a court. 
10) We did not receive a formal order.

Good job! Let’s move on!

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X