Short A Sound
æ (cat, fat)

The A sound (IPA symbol: æ) can be found in English words such as: 
fat, cat, dad, back, fast, animal.

Say these words out loud (short A sound is bold):
1) fat
2) cat
3) rat
4) dad
5) add
6) ma
7) gla
8) exa
9) back
10) marriage
11) have 
12) class 
13) fast
14) after
15) a
16) animal 
17) fast 
18) last

Now say these sentences out loud (short A sound is bold):
1) The fat cat is chasing after the rat.
2) Dad is coming back after the party.
3) I am glad to finish this exam.
4) His first marriage made him mad. His second marriage were not so bad. 
5) They have ten farm animals.
7) This class is progressing really fast.
8) The last hat I have left is black.
9) The caand the rat are attacking a hat. 
10) She haan orange bag.

Good job! Let’s move on!

 

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X