UH Sound
ʌ (cup, luck)

The UH sound (IPA symbol: ʌ) can be found in English words such as: 
cup, luck, mother, love, some, sun, up, cut, run, does.

Say these words out loud (UH sound is bold):
1) us
2) up
3) sun
4) gun
5) run
6) to
7) fu
8) love 
9) above
10) some
11) gu
12) cu
13) done
14) none
15) stuck 
16) duck 
17) butter 
18) does

Now say these sentences out loud (UH sound is bold):
1) They love us very much.
2) The sun is up in the sky.
3) The ducks will start to run.
4) Does she have some gum? I have none.
5) He is cutting the butter now.
7) I love ducks.
8) He got stuck with his truck.
9) She poured some juice from the jug into the mug. 
10) We are done! 

Good job! Let’s move on!

 

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X