ɑː (arm, father)

Say these words out loud (the e sound is bold):
1) part
2) start
3) arm
4) on
5) father
6) bo
7) clock 
8) no
9) top
10) rock
11) body 
12) bottom 
13) bottle
14) follow
15) document 
16) apartment 
17) possible 
18) mom

Now say these sentences out loud (the e sound is bold):
1) He took a part of the rock.
2) Let's start from the top.
3) An arm is a part of the body.
4) The fox sits on the box.
5) Father has a new clock.
7) She will not follow this dog.
8) The bottom of the document was impossible to understand.
9) My mom has got a new apartment. 
10) After I have seen the opera I was in shock! 

Good job! Let’s move on!

 

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X