ei (say, pain, make)

Say these words out loud (the long A sound is bold):
1) bake
2) rate
3) late
4) ate
5) cake
6) trade
7) made
8) date
9) name
10) grade

2. ai
Say these words out loud (the long A sound is bold):
1) wait
2) pain
3) drain
4) tail
5) stain
6) pail
7) nail
8) snail
9) rain
10) jail

3. ay
Say these words out loud (the long A sound is bold):
1) way
2) say
3) may
4) day
5) lay
6) ray
7) Monday
8) play
9) stay
10) away

4. eigh
Say these words out loud (the long A sound is bold):
1) eight
2) weight
3) neighbor
4) freight
5) eighteen
6) sleigh
7) eighty
8) neighborhood

There are a few other less common spellings of the long A sound. Here are some more long A words. (The long A sounds are in bold.)
1) rein
2) angel
3) Asia
4) apron
5) apricot
6) April
7) radio
8) patient
9) lazy
10) fatal

Now say these sentences out loud (the long A sounds are bold):
1) Stay away from the crazy neighbor!
2) I may travel to Asia in the month of April.
3) She ate eighteen grapes today.
4) Yesterday, I waited in the rain.
5) Did you say you had a date tonight?
7) Nick bakea cake for Thursday.
8) I listen to the radio on my way home from work each day.
9) I am afraid of pain.
10) Please put your name at the top of the paper.

Good job! Let’s move on!

 

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X