LESSON 17-Diphthong

Thêm vào danh sách yêu thích

Diphthong
(a combination of two vowel sounds)

In English, there are two types of vowel sounds: monophthongs and diphthongs.

monophthong is a vowel with a single sound, such as the long E sound in "meet" and the UH sound (short U) in "rust." Monophthongs make one single vowel sound in a syllable. You do not have to change the shape of your mouth while saying the vowel sound.

diphthong is a more complex vowel sound. The word diphthong means "having two sounds." Diphthongs begin with one vowel sound and change to another vowel sound in the same syllable. Your mouth position changes slightly through the vowel sound. 

Diphthongs are often (but not always) made when two vowels are next to each other in the same syllable.

Try saying these words: (the diphthongs are in red)

 • brown
 • fair
 • share
 • slow
 • guy
 • boy
 • ouch
 • away
 • eye

/eɪ/ (Long A sound)


This diphthong is similar to the long A sound. It is pronounced as a long A sound sliding into a long E sound
Some dialects pronounce the long A sound as one single sound (like in bake and late). Others pronounce it as two vowel sounds. It really depends on where you live. People with southern accents (from the south part of the United States) will stretch out the diphthong more. 
Try saying these words with two vowel sounds: (the diphthong is in red)

 • day
 • say
 • may
 • away
 • pay
 • lay
 • play
 • eight

/aɪ/


This diphthong is pronounced as a long I sound sliding into a long E sound
Again, this sound can vary from dialect to dialect. Some dialects pronounce the long I sound in the following words as one single sound. Some dialects pronounce the vowel sound more like the "AH" sound you would here in "ball". Others pronounce it as two vowel sounds. 
Try saying these words with two vowel sounds: (the diphthong is in red)

 • sky
 • try
 • fry
 • die
 • cry
 • tie
 • why
 • eye

/ɔɪ/

This diphthong is pronounced as a long O sound that quickly slides into a long E sound.

Try saying these words: (the diphthong is in red)

 • boy
 • toy
 • annoy
 • enjoy
 • ploy
 • soil
 • foil
 • boil

/ɪə/

This diphthong is pronounced as a long E sound sliding into an Ur sound.  
Try saying these words: (the diphthong is in red)

 • pier
 • hear
 • steer
 • clear
 • fear
 • deer
 • ear

/ɪə/

This diphthong is pronounced as a long E sound sliding into an Ur sound.  
Try saying these words: (the diphthong is in red)

 • pier
 • hear
 • steer
 • clear
 • fear
 • deer
 • ear

/aʊ/

This diphthong is pronounced as a short A sound sliding into an "oo" sound.  
Try saying these words: (the diphthong is in red)

 • brown
 • cow
 • how
 • frown
 • now
 • wow

/aʊ/

This diphthong is pronounced as a short A sound sliding into an "oo" sound.  
Try saying these words: (the diphthong is in red)

 • brown
 • cow
 • how
 • frown
 • now
 • wow

Good job! Let’s move on!

 

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X