P and B sounds
p:(cuppunch, pull)
b:(cubbunch, bull)

The voiced B sound (IPA symbol: b) can be found in English words such as bring, bubble, boy, lab, rob, and bicycle.

The voiceless P sound (IPA symbol: p) can be found in English words such as jumppop, toppuppy, purple, tip, and pray.

Practice the voiced B sound
Practice the voiced B sound by saying these words. Hold a piece of paper or your hand in front of your mouth to make sure you are voicing the consonant and not using a puff of air.

 • bug
 • cab
 • boy
 • bubble
 • brown
 • black
 • bring
 • tub
 • rub
 • big

Now practice the voiceless P sound
Use a piece of paper to practice the voiceless P sound. When you say this sound, you should release a puff of air from your mouth that moves the paper. Your vocal cords should not vibrate. 

 • purple
 • cap
 • up
 • cup
 • happy
 • pot
 • lips
 • play
 • pie
 • practice

Finally, practice the sounds side-by-side
Remember to voice the B sound and use a puff of air for the P sound!

B

P

cub

cup

back

pack

bit

pit

bubble

purple

lobby

happy


Now say these sentences out loud. 
The P sounds are in blue. The B sounds are in green:
1) The big puppbarks.
2) The boy was happy.
3) Ride your bicycle to the top.
4) Bob should stop at the library.
5) We ate purple blueberry pie.

Good job! Let’s move on!

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X