Lịch thi đầu vào gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 17/12/2019 17/12/2019 14:00 PM 17/12/2019 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 19/12/2019 19/12/2019 14:00 PM 19/12/2019 16:15 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 21/12/2019 21/12/2019 14:00 PM 21/12/2019 16:15 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 21/12/2019 21/12/2019 18:00 PM 21/12/2019 20:00 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 24/12/2019 24/12/2019 14:00 PM 24/12/2019 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 26/12/2019 26/12/2019 14:00 PM 26/12/2019 16:15 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 28/12/2019 28/12/2019 14:00 PM 28/12/2019 16:15 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 28/12/2019 28/12/2019 18:00 PM 28/12/2019 20:00 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 31/12/2019 31/12/2019 14:00 PM 31/12/2019 16:15 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 02/01/2020 02/01/2020 14:00 PM 02/01/2020 16:15 PM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 04/01/2020 04/01/2020 14:00 PM 04/01/2020 16:15 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 04/01/2020 04/01/2020 18:00 PM 04/01/2020 20:00 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 07/01/2020 07/01/2020 14:00 PM 07/01/2020 16:15 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 09/01/2020 09/01/2020 14:00 PM 09/01/2020 16:15 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 11/01/2020 11/01/2020 14:00 PM 11/01/2020 16:15 PM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 11/01/2020 11/01/2020 18:00 PM 11/01/2020 20:00 PM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 14/01/2020 14/01/2020 14:00 PM 14/01/2020 16:15 PM Đăng ký
Lịch thi đầu vào những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 16/01/2020 16/01/2020 14:00 PM 16/01/2020 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 18/01/2020 18/01/2020 14:00 PM 18/01/2020 16:15 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 18/01/2020 18/01/2020 18:00 PM 18/01/2020 20:00 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 01/02/2020 01/02/2020 18:00 PM 01/02/2020 20:00 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 04/02/2020 04/02/2020 14:00 PM 04/02/2020 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 06/02/2020 06/02/2020 14:00 PM 06/02/2020 16:15 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 08/02/2020 08/02/2020 14:00 PM 08/02/2020 16:15 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 08/02/2020 08/02/2020 18:00 PM 08/02/2020 20:00 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 11/02/2020 11/02/2020 14:00 PM 11/02/2020 16:15 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 13/02/2020 13/02/2020 14:00 PM 13/02/2020 16:15 PM Đăng ký

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X