Lịch thi đầu vào gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 03/12/2020 03/12/2020 14:00 PM 03/12/2020 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 05/12/2020 05/12/2020 14:00 PM 05/12/2020 16:15 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 05/12/2020 05/12/2020 18:00 PM 05/12/2020 20:00 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 08/12/2020 08/12/2020 14:00 PM 08/12/2020 16:15 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 10/12/2020 10/12/2020 14:00 PM 10/12/2020 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 12/12/2020 12/12/2020 14:00 PM 12/12/2020 16:15 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 12/12/2020 12/12/2020 18:00 PM 12/12/2020 20:00 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 15/12/2020 15/12/2020 14:00 PM 15/12/2020 16:15 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 17/12/2020 17/12/2020 14:00 PM 17/12/2020 16:15 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 19/12/2020 19/12/2020 14:00 PM 19/12/2020 16:15 PM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 19/12/2020 19/12/2020 18:00 PM 19/12/2020 20:00 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 22/12/2020 22/12/2020 14:00 PM 22/12/2020 16:15 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 24/12/2020 24/12/2020 14:00 PM 24/12/2020 16:15 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 26/12/2020 26/12/2020 14:00 PM 26/12/2020 16:15 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 26/12/2020 26/12/2020 18:00 PM 26/12/2020 20:00 PM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 29/12/2020 29/12/2020 14:00 PM 29/12/2020 16:15 PM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 31/12/2020 31/12/2020 14:00 PM 31/12/2020 16:15 PM Đăng ký
Lịch thi đầu vào những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 02/01/2021 02/01/2021 14:00 PM 02/01/2021 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 02/01/2021 02/01/2021 18:00 PM 02/01/2021 20:00 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 05/01/2021 05/01/2021 14:00 PM 05/01/2021 16:15 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 07/01/2021 07/01/2021 14:00 PM 07/01/2021 16:15 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 09/01/2021 09/01/2021 14:00 PM 09/01/2021 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 09/01/2021 09/01/2021 14:00 PM 09/01/2021 16:15 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 09/01/2021 09/01/2021 18:00 PM 09/01/2021 20:00 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 12/01/2021 12/01/2021 14:00 PM 12/01/2021 16:15 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 14/01/2021 14/01/2021 14:00 PM 14/01/2021 16:15 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 16/01/2021 16/01/2021 14:00 PM 16/01/2021 16:15 PM Đăng ký

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X