Lịch thi đầu vào gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 01/07/2021 01/07/2021 14:00 PM 01/07/2021 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 03/07/2021 03/07/2021 14:00 PM 03/07/2021 16:00 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 03/07/2021 03/07/2021 18:00 PM 03/07/2021 20:00 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 06/07/2021 06/07/2021 14:00 PM 06/07/2021 16:15 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 08/07/2021 08/07/2021 14:00 PM 08/07/2021 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 10/07/2021 10/07/2021 14:00 PM 10/07/2021 16:00 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 10/07/2021 10/07/2021 18:00 PM 10/07/2021 20:00 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 13/07/2021 13/07/2021 14:00 PM 13/07/2021 16:15 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 15/07/2021 15/07/2021 14:00 PM 15/07/2021 16:15 PM Đăng ký
Lịch thi đầu vào những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 17/07/2021 17/07/2021 14:00 PM 17/07/2021 16:00 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 17/07/2021 17/07/2021 18:00 PM 17/07/2021 20:00 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 20/07/2021 20/07/2021 14:00 PM 20/07/2021 16:15 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 22/07/2021 22/07/2021 14:00 PM 22/07/2021 16:15 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 24/07/2021 24/07/2021 14:00 PM 24/07/2021 16:00 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 24/07/2021 24/07/2021 18:00 PM 24/07/2021 20:00 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 27/07/2021 27/07/2021 14:00 PM 27/07/2021 16:15 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 29/07/2021 29/07/2021 14:00 PM 29/07/2021 16:15 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 03/08/2021 03/08/2021 14:00 PM 03/08/2021 16:00 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ năm ngày: 05/08/2021 05/08/2021 14:00 PM 05/08/2021 16:00 PM Đăng ký

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X