LESSON 19-Nasal sound

Thêm vào danh sách yêu thích

The Nasal Sounds

m (momMary, name)

n (nine, name, Nancy)

ng (sing, ring, long)

The MN, and ng sounds are produced with air movement through the nose. If you hold your nose, you cannot produce these sounds in the same way. (Try that!)
The only differences in these sounds is the position of the lips and tongue. 
Let's look at each sound individually.

The M consonant sound

The consonant sound (IPA symbol: /m/) is made by lightly pressing your lips together while making the sound with your vocal chords. 

Although most of the air moves over your soft palate, some air moves through the nose, and it feels like it is vibrating through your nasal passage. This is why the consonant is referred to as a nasal sound. 
Practice the M sound by saying these words aloud:

1) mom
2) come
3) my
4) miss
5) time
6) man
7) Mary
8) dim
9) may
10) ram

The N consonant sound

The N consonant sound (IPA symbol: /n/) is made by moving air through the nasal passage. Your lips will be slightly parted. The tongue touches the roof your mouth just behind your teeth. You should feel a vibration in your nose.

Practice the N sound by saying these words aloud:
1) nap
2) man
3) no
4) none
5) not
6) nine
7) ten
8) win
9) tin
10) running

Can you feel the vibration in your nose?

The ng sound

You can't study the N sound without also studying the ng sound (IPA symbol: /ŋ/). This is the third nasal sound in English. It is also produced by moving air through your nasal passage, but the tongue placement is different than the N sound. Your tongue is raised and further back in your mouth.

Practice the ng sound by saying these words aloud:
1) sing
2) singer
3) ring
4) thing
5) string
6) wings
7) bring
8) bringing
9) hang
10) English

Now say these sentences out loud. Take your time and practice the placement of the tongue to make the proper N and ng sounds.
The M sounds are 
blue. The N sounds are green. The ng sounds are red.
1) Mmom sings.
2) No, the dog is not mine.
3) That ring is nice.
4) Come here now!
5) What is the man's name?
6) Bring mnine things.
7) Nancy knows him.
8) Bring the hangers to me!
9) Mary sings at night.
10) Learning English is fun!

Good job! Let’s move on!

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X