TH Consonant Sounds

ð (the, father, them)

θ (think, birthday, south)

In English, the TH consonant sounds are studied together because they share the same spelling and are made in the same part of the mouth. There are two TH consonant sounds. One is voiced, and the other is unvoiced. In this lesson, you will learn and practice the differences between these two English sounds.

How to pronounce the TH consonant sounds

The TH consonant sounds are the only pair of sounds in English that share the same spelling. They also take the same mouth shape.
The voiceless (unvoiced) TH sound (IPA symbol: θ) can be found in English words such as think, thing, teeth, birthday, bath, and both.
The voiced TH sound (IPA symbol: ð) can be found in English words such as the, them, those, father, together, brother, and breathe. 

Voiced and voiceless sounds
What are voiced and voiceless sounds? Let's review.
In the English language, we use many voiced sounds. That means that the vocal cords vibrate to make the sound. 
These are some of the voiced sounds in English:

When a sound is voiceless or unvoiced, the vocal cords do not vibrate when you make the sound. Instead, you release air out of your mouth to make the sound.
These are some of the voiceless sounds in English:

To make the voiced and unvoiced TH sounds, place the tip of your tongue between your top and bottom teeth. It should not stick out very far. Then blow air through the space between your tongue and your top teeth. You also blow air through the top teeth. This makes the unvoiced TH sound (IPAsymbol: θ). It is a natural sound.
When you add your voice, you make the voiced TH sound (IPA symbol: ð). It is a buzzing sound similar to the Z sound but with a different tongue position.
Sometimes your tongue will not stick through your top and bottom teeth to make the voiced TH sound. When linking words together,your tongue is sometimes placed right behind your top teeth.

Let's practice!

Because the voiced and voiceless TH sounds share the exact same spelling, it is difficult to know how to pronounce new words that have the TH spelling. There are more words in English with the voiceless TH sound than the voiced TH sound. 
You should use a dictionary or online pronunciation guide to learn the pronunciation of new vocabulary words.
Practice the voiceless TH sound: θ  
Practice the voiceless TH sound by saying these words aloud. Remember that this TH sound is not voiced. Your vocal cords do not vibrate when you make this sound. Make sure you are only using air to make the sound.
Voiceless TH at the beginning of a word:

 • think
 • thin
 • thing
 • thanks
 • thirty
 • Thursday
 • three
 • thumb
 • third
 • thirteen

Voiceless TH in the middle of a word:

 • bathtub
 • toothpick
 • birthday
 • healthy
 • something
 • anything
 • athlete

Voiceless TH at the end of a word:

 • math
 • tooth
 • teeth
 • tenth
 • ninth
 • fifth
 • breath
 • earth
 • mouth
 • south
 • north

Practice the voiced TH sound: ð
Now, let's practice the voiced TH sound. Remember to use air and your voice to make this buzzing sound. 
Voiced TH at the beginning of a word:
The voiced TH sound is common in English 
pronouns and demonstratives.

 • that
 • this
 • them
 • the
 • their
 • there
 • they're
 • those
 • they
 • these

Voiced TH in the middle of a word:

 • feather
 • weather
 • father
 • brother
 • mother
 • clothing
 • clothes
 • either
 • other
 • another

Voiced TH at the end of a word:

 • breathe
 • bathe
 • smooth

Finally, practice the sounds side-by-side
Remember to voice the words in the green boxes and use only air for the words in the blue boxes!

θ
voiceless TH

ð
voiced TH

thin

then

think

these

third

them

Thanks

either

birthday

brother

bathtub

clothing

healthy

worthy

math

smooth

breath

breathe

Now say these sentences out loud.
The voiceless TH sounds are in blue. Use only air to make these sounds.
The voiced TH sounds are in green. Use air and your voice to make these buzzing sounds.
1) I think it is Thursday.
2) It is his thirteenth birthday today.
3) You can clean your teeth with a thin toothpick.
4) They should ask their father or their mother.
5) The other clothes are new.
6) There is another feather over there.
7) That thing is bigger than that other thing.
8) Those three boys will be three this Thursday, October ninth.
9) There is something in that dog's mouth.
10) My brother said the weather is warmer in the south than in the north.

Have you finished this lesson? Don't worry if you don't get it all right the first time. The TH sounds can be difficult to learn. If you want to review this lesson, you can return to the top of the page
Keep practicing the words and sentences to master these sounds. 

Good job! Let’s move on!

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X